Robot’s Child สาขาเมือง ชุมพร เปิดให้บริการแล้วนะครับบ
 ขอเชิญน้องๆ มาเรียนรู้และร่วมกัน สร้าง โปรแกรมและทดสอบผลงานที่เราทำได้แล้ว
ทดลองเรียน ฟรี! บริหารงานโดย (ครูนัด)

: 081 397 7491
: robotschild1@hotmail.com, robotschild2@hotmail.com
: Robot’s Child Chumphon

 สถาบันส่งเสริมวิศวกรรมหุ่นยนต์ และคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ ออกแบบ ประดิษฐ์ เขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ และการทดสอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งนี้ได้ประสานวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ ..
เนื้อหาในหลักสูตรถูกพัฒนาออกมาให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละบุคคลจริงได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาทางวิชาการในหลักสูตรจาก มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon Robotic Academy (ประเทศสหรัฐอเมริกา, NATIONAL INSTRUMENTS (องค์กรนานาชาติ) M.I.T. (ประเทศสหรัฐอเมริกา), TUFTS UNIVERSITY (ประเทศสหรัฐอเมริกา), LEGO Education (ประเทศเดนมาร์ค)