ข้อมูลหน่วยงาน

RobotsChild & Smart Vedic Maths ได้ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2549 เกิดจากความร่วมมือมาจากคณาจารย์และนักวิชาการการศึกษา ที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์การสอน และมีผลสัมฤทธิ์ในการแข่งขันต่างๆของนักเรียนมากมาย โดยมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้เด็กไทยตั้งแต่อายุ 4 ขวบขึ้นไปมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ และความสามารถให้เก่งขึ้น สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้

ROBOT’S CHILD  &  Smart Vedic Maths  สถาบันส่งเสริมวิศวกรรมหุ่นยนต์ และคณิตสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ ออกแบบ ประดิษฐ์ เขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ และการทดสอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งนี้ได้ประสานวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ อาศัยการทำงานของเซนเซอร์ โดยมีการวัด เวลา ความเร็ว การสร้างกราฟ การหาค่าเฉลี่ย การรวม การคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องในรูปแบบที่สนุกสนาน สามารถสร้างงานที่มีความซับซ้อนด้วยความเพลิดเพลิน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา คิดอย่างมีระบบ ฝึกความอดทนและมีโอกาสแสดงผลงานในเวทีต่างๆ อาทิเช่น เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad, การแข่งขันหุ่นยนต์ FLL:First Lego League, โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย,งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพฐ) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อความสำเร็จในการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้นและการทำงานในอนาคต

เนื้อหาในหลักสูตรถูกพัฒนาออกมาให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละบุคคลจริงได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาทางวิชาการในหลักสูตรจาก มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon Robotic Academy (ประเทศสหรัฐอเมริกา, NATIONAL INSTRUMENTS (องค์กรนานาชาติ) M.I.T. (ประเทศสหรัฐอเมริกา), TUFTS UNIVERSITY (ประเทศสหรัฐอเมริกา), LEGO Education (ประเทศเดนมาร์ค)

โดยปัจจุบันสถาบัน RobotsChild & Smart Vedic Maths

ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 หลักสูตร

  1. หลักสูตร Robot’s child เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล
  2. หลักสูตร Green Energy Robotics
  3. หลักสูตร Smart Vedic Maths เป็นหลักสูตรกวดวิชาคณิตศาสตร์
  4. หลักสูตร Science Child ทดลองวิทยาศาสตร์
  5. หลักสูตร 3D Child

1. หลักสูตร Robot’s child เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกลเรียนรู้ทักษะวิศวกรรมหุ่นยนต์ ออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ประสานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์ และฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆเน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด จินตนาการ ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สนุกสนานกับการกับการทดสอบหุ่นยนต์ สนับสนุนให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ที่หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาลจัดขึ้น อาทิเช่น เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad, การแข่งขันหุ่นยนต์ FLL:First Lego League, โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพฐ) มีระดับการเรียนดังนี้Junior Robotic Class : อายุ 4-8 ขวบBeginning Robotic Class : อายุ 8 ขวบขึ้นไป Intermediate Robotic Class : หลักสูตรต่อเนื่องRobot’s Child Robotic Camp or Summer course หลักสูตรเฉพาะสำหรับจัดกิจกรรม

1.1. Junior Course สำหรับเด็กอายุ 4-8 ปี
เรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ เรียนรู้ส่วนประกอบของMindstorms EV3 (รุ่นใหม่ล่าสุด เสถึ่ยนกว่าเดิม) NXT ฝึกทักษะการประกอบหุ่นยนต์ตามแบบอย่างง่ายและตามจินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิ ฝึกสังเกตุ เรียนรู้จำนวนและตัวเลข การเปรียบเทียบ เขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานเองได้อย่างง่าย

1.2. Beginning Robotic สำหรับเด็กเริ่มต้นอายุ 8 ขวบขึ้นไป
เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม
คำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้เอง รู้จักอุปกรณ์การสร้าง
หุ่นยนต์ ฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างเป็นระบบเชิงตรรกะ เป็นเหตุเป็นผล
ส่งเสริมเข้าแข่งขันหุ่นยนต์

1.3. Intermediate Robotic class ระดับกลาง(ต่อเนื่องเสริมประสบการณ์)
เสริมประสบการณ์พัฒนาการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น มีแบบฝึกหลากหลายแบบที่ท้าทายให้น้องๆ ได้ฝึก ใช้กระบวนการในการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เน้นการออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นยนต์ด้วยตนเอง พร้อมวางรากฐานภาษา ซี เพื่ออนาคต สนุกสนานกับการแข่งขัน
ส่งเสริมเข้าแข่งขันกับหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น

1.4. RobotsChild Robotic Camp or Summer course หลักสูตรเฉพาะสำหรับจัดกิจกรรม

2. Robotics Energy หลักสูตร ประดิษฐ์หุ่นยนต์ทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ สร้างพลังงานทักษะเชิงวิทยาศาสตร์ ทดสอบหุ่นยนต์ สนุกสนานผ่านตัวต่อหุ่นยนต์ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสนุกกับวิทยาศาสตร์รอบตัวสำหรับเด็กช่วงวัยประถม กิจกรรมเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองและกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตัวต่อหุ่นยนต์อัจฉริยะ Green Energy เป็นโมเดลต้นแบบขบวนการเรียนรู้พื้นฐานการทดลอง การทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม พลังลม พลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์พลังความยืดหยุ่น ตลอดทั้งการผลิต และการเก็บสะสมไฟฟ้า มี 5 Level

3.หลักสูตร Smart Vedic Maths เป็นหลักสูตรกวดวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้

( Smart Vedic Maths) วิธีคิดคำนวณ ระบบคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต การคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา และการทดสอบความเข้าใจหลังจากจบบทเรียนทุกครั้ง ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆในวิชาคณิตศาสตร์Smart Maths เป็นหลักสูตร คิดวิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหา แบบทดสอบหลังบทเรียนVedic Maths เป็นหลักสูตรเวทคณิต วิธีคิดคำนวณ มี 6 ระดับ จากประเทศอินเดีย,สิงคโปร์ และญี่ปุ่น

* Vedic Maths เป็นหลักสูตรเวทคณิต วิธีคิดคำนวณเสริมสร้างวิธีคิดในหัว เด็กจะมีความสามารถคิดได้เร็ว มี 6 ระดับ เด็กจะหาคำตอบได้เพียงไม่กี่วินาที
* Smart Maths เป็นหลักสูตร คิดวิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหา แบบทดสอบหลังบทเรียน วัดผลประเมินผลเป็นระยะ O-NET,NT ข้อสอบกลาง

4.Science Child  ทดลองวิทยาศาสตร์

เด็กๆ จะได้ทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ตื่นเต้นหลากหลายรายการ โดยเน้นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน และให้เด็กๆ ได้คุ้นเคยกับการฝึกฝนทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งช่วยให้คิดอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล

5. 3D ED Child  

3D ED Child การออกแบบโมเดล (Model)ชิ้นงานเทคโนโลยี 3 มิติสำหรับเด็ก ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทุกความฝันของเด็กๆ จะถูกถ่ายทอดเป็น 3มิติ  หนูน้อยนักออกแบบและนักสร้างโมเดล เป็นการออกแบบจินตนาการคิดสร้างสรรค์ สร้างโมเดลต่างๆ ด้วยตัวเอง เด็กๆจะสนุกสนานกับโมเดลผลงานตนเองในรูป 3 มิติ สามารถสร้างโมเดลต่างๆของจริงได้ด้วย  เช่น หุ่นยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของเล่น

นายธำรง แก้วเล็ก
ที่ปรึกษา (อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1)

ดูแลบริหารหลักสูตรสอนหุ่นยนต์ ตลอดจนการสอดคล้องระบบกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.เอกพรต สมุทธานนท์

การศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ศศ.ด (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์++
วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอิสเทินร์เอเชีย
กศ.ม (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ+
ค.บ (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยครูพระนคร

ประวัติการทำงาน : ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • อาจารย์พิเศษโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
  • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

นายณรงค์เดช เธียรศิริพิพัฒน์

ประวัติการทำงาน:

JVC MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD
:ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) ออกแบบ เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิก และกระบวนการผลิตอัตโนมัติ

WORLD ELECTRIC CO.,LT :DESIGNER ออกแบบเครื่องรับโทรทัศน์ ภายใต้แบร์น ORION, JVC, HITACHI, SANSUI

: วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง

นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์
ที่ปรึกษากิจกรรมโรงเรียน

การศึกษา
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงาน
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์
ผู้บริหารศูนย์เรียนรู้หุ่นยนต์สำหรับเด็ก Robotschild สาขาเมืองทองธานี อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยากรกิจกรรมนันทนาการ ผู้ฝึกสอนหุ่นยนต์แข่งขันรายการต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ สพฐ. FIRST LEGO League ( FLL), World Robot Olympiad(WRO)

นายวศิล สุดใจดี
ครูประจำ Robotschild สาขาเมืองทองธานี

การศึกษา
ปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

การทำงาน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   ครูสอนหุ่นยนต์ประจำศูนย์เรียนรู้หุ่นยนต์สำหรับเด็ก Robotschild สาขาเมืองทองธานี

ประสบการณ์
อาจารย์พิเศษด้านหุ่นยนต์
- โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ปทุมธานี 
- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
- ผู้ฝึกสอนหุ่นยนต์ระดับชาติ และนานชาติรายการต่างๆ  เช่น หุ่นยนต์ สพฐ. FIRST LEGO League ( FLL), World Robot Olympiad (WRO), หุ่นยนต์ Robocup (อันดับที่ 1 และที่ 3 ของเอเชีย)