พบกับนวัตกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ได้ที่โรบอทชายด์

พัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน โดยใช้หลักการของแรงดันน้ำ แรงดันอากาศ ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ปั้มขนาดใหญ่ เครื่องยนต์น้ำอากาศ ท่อยาง หัวฉีด และชิ้นส่วนอื่นๆ

ชิ้นส่วนเหล่านี้ใช้ประกอบเป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดต่างๆ เช่น น้ำ 1 แก้ว ทำให้รถวิ่งได้ใบพัดหมุนไฟฟ้าสว่าง เพื่อนำมาติดตั้งกับเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานจากน้ำและอากาศให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว

พลังงานไฟฟ้า

พัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องพลังงานที่ยั่งยืน โดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้า และเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบแบตเตอรี่

พัฒนาการเรียนรู้ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น การต่อวงจรให้แสงสว่าง วงจรแบบขนาน การใช้มอเตอร์

เป็นค่ายที่จัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์แสนสนุกผ่านตัวต่อหุ่นยนต์ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสนุกกับวิทยาศาสตร์รอบตัวสำหรับเด็กช่วงวัยประถม กิจกรรมเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองและกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตัวต่อหุ่นยนต์อัจฉริยะ  Energy เป็นโมเดลต้นแบบขบวนการเรียนรู้พื้นฐานการทดลอง การทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม พลังลม พลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์พลังความยืดหยุ่น ตลอดทั้งการผลิต และการเก็บสะสมไฟฟ้า ตัวต่อ