เรียนหุ่นยนต์ ทำไมต้องรอให้โตก่อน?

Robot’s child ยินดีต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่หลักสูตร Robot’s child ซึ่งบทเรียนนี้ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาส ประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ และทดสอบหุ่นยนต์ โดยใช้ ชุดหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS EV3 การเรียนรู้จะได้ผลดีนั้นขอให้เด็กๆเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนนะครับ โดยศึกษาบทเรียนตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกสังเกตการปฏิบัติงานหุ่นยนต์ของตนเอง เพราะในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น หุ่นยนต์อาจจะคล้ายกันโปรแกรมแบบเดียวกัน แต่การตั้งค่าต่าง ๆ จะต้องกำหนดให้เข้ากับหุ่นยนต์ของตนเองนะครับ

เด็กๆ ได้เรียนรู้ และเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การฝึกทักษะปฏิบัติ การสังเกต ความอดทดและทักษะอีกหลาย ๆ อย่าง ที่จะทำให้เด็กๆ ได้เกิดทักษะการเรียนรู้หลายด้านตรงตาม STEM Education เป็นแนวทางการเรียนการสอนที่มีลักษณะของการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งสี่สาขาเข้าด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ด้วยหลายสาขา เป็นนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนในหลักสูตรการศึกษาใหม่ พ.ศ.2557 (ที่จะมาแทนหลักสูตรฯ 2551) เป็นต้น ขอให้เด็กๆ สนุกกับการเรียน การเขียนโปรแกรมคำสั่งบังคับการทำงานของหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ นะครับ

               หลักสูตร RobotsChild เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล

เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด จินตนาการ ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สนุกสนานกับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ประสานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์ และฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ที่หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาลจัดขึ้น อาทิเช่น เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad, การแข่งขันหุ่นยนต์ FLL:First Lego League, โครงการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(สพฐ) มีระดับการเรียนดังนี้

 1. Junior Course สำหรับเด็กอายุ 4-8 ปี
  เรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ เรียนรู้ส่วนประกอบของ NXT และ EV3 ฝึกทักษะการประกอบหุ่นยนต์ตามแบบอย่างง่ายและตามจินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิ ฝึกสังเกตุ เรียนรู้จำนวนและตัวเลข การเปรียบเทียบ เขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานเองได้อย่างง่าย
 2. Beginning Robotic สำหรับเด็กเริ่มต้นอายุ 8 ขวบขึ้นไป
  เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม
  คำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้เอง รู้จักอุปกรณ์การสร้าง
  หุ่นยนต์ ฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างเป็นระบบเชิงตรรกะ เป็นเหตุเป็นผล
  ส่งเสริมเข้าแข่งขันหุ่นยนต์
 3. Intermediate Robotic class ระดับกลาง(ต่อเนื่องเสริมประสบการณ์)
  เสริมประสบการณ์พัฒนาการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น มีแบบฝึกหลากหลายแบบที่ท้าทายให้น้องๆ ได้ฝึก ใช้กระบวนการในการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เน้นการออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นยนต์ด้วยตนเอง พร้อมวางรากฐานภาษา ซี เพื่ออนาคต สนุกสนานกับการแข่งขัน
  ส่งเสริมเข้าแข่งขันกับหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น
 4. Energy Robotics Science ทดลองวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์แสนสนุกผ่านตัวต่อหุ่นยนต์ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสนุกกับวิทยาศาสตร์รอบตัวสำหรับเด็กช่วงวัยประถม กิจกรรมเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองและกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตัวต่อหุ่นยนต์อัจฉริยะ Green Energy เป็นโมเดลต้นแบบขบวนการเรียนรู้พื้นฐานการทดลอง การทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม พลังลม พลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์พลังความยืดหยุ่น ตลอดทั้งการผลิต และการเก็บสะสมไฟฟ้า ตัวต่อ
 5. RobotsChild Robotic Camp or Summer course หลักสูตรเฉพาะสำหรับจัดกิจกรรม

ประกอบหุ่นยนต์

สนุกสนานกับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดยใช้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

เขียนโปรแกรม

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ที่ประกอบขึ้นมา ให้เคลื่อนไหว และทำงานตามความต้องการ

ทดสอบ

สนุกกับการทดสอบหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมา และเป็นการเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคม กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น

การสอนในโรงเรียน

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ระดับชั้น ม1 ม2 ม3

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดปทุมธานี

สาขาของเรา