ภาพบรรยากาศการเรียน

           นอกจากนี้เด็กๆ จะได้ทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจตื่นเต้นและหลากหลาย
เรียนรู้โดยการลงมือทำ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละชั้น