หลักสูตร Smart Vedic Maths เป็นหลักสูตรกวดวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้

* Vedic Maths เป็นหลักสูตรเวทคณิต วิธีคิดคำนวณเสริมสร้างวิธีคิดในหัว เด็กจะมีความสามารถคิดได้เร็ว มี 6 ระดับ จากประเทศอินเดีย,สิงคโปร์ และญี่ปุ่น เด็กจะหาคำตอบได้เพียงไม่กี่วินาที
* Smart Maths เป็นหลักสูตร คิดวิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหา แบบทดสอบหลังบทเรียน วัดผลประเมินผลเป็นระยะ O-NET,NT ข้อสอบกลาง

     ภาพบรรยากาศการเรียน